PIKE

Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego

Zatoka Pucka jest obszarem nie tylko niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie, ale również ważnym ze względu na prowadzoną tu działalność rybacką. Niestety, zachodzące w ostatnich latach zmiany w stanie i strukturze zasobów ryb na tym obszarze powodują, że sytuacja tutejszej społeczności rybackiej pogarsza się z każdym rokiem. Tym samym, konieczne jest podjęcie kroków mających na celu poprawę tej sytuacji.

W ramach projektu PIKE zamierzamy skupić się na odbudowie w Zatoce Puckiej populacji szczupaka Esox lucius L., gatunku niezwykle ważnego przyrodniczo i cennego gospodarczo.

Szczupak był niegdyś kluczowym drapieżnym przedstawicielem ichtiofauny Zatoki Puckiej. Niestety regulacja rzek Płutnicy i Redy, melioracje pobliskich łąk, a także budowa przepompowni na kanałach tych rzek, skutkowały zanikiem naturalnych miejsc tarłowych szczupaka Zatoki Puckiej.

Zarybienia są obecnie praktycznie jedynym źródłem uzupełnienia populacji szczupaka w Zatoce Puckiej. Sytuacja ta może ulec zmianie, jeśli podjęte zostaną działania mające na celu odtworzenie tarlisk (tzw. pike factories). Zanim to nastąpi, kluczowym zagadnieniem pozostaje skuteczność aktualnych i mogących mieć miejsce w przyszłości zarybień. W tym kontekście, głównym celem projektu PIKE jest wypracowanie metodyki podchowu narybku szczupaka z dostosowaniem do zarybień wód słonawych. W ramach planowanych działań, do wód Zatoki Puckiej zostanie wypuszczonych kilkaset tysięcy sztuk narybku letniego szczupaka.